Politica de Confidenţialitate

Respectăm legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. Ne angajăm să nu transmitem datele personale ale utilizatorilor către terţi şi să le folosim numai în scopul stabilirii contactului cu clienţii noştri, precum şi în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcţionarea site-ului, oferte şi politicile firmei. Nu incurajăm spam-ul, nu furnizăm datele dumneavoastră de contact unor terţi, nu vindem, nu oferim, nu facem schimb de adrese de email obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa dumneavoastră de email altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date. Pentru a şterge informaţiile furnizate de către dumneavoastră din baza de date, este de ajuns să ne contactaţi şi să cereţi acest lucru telefonic, prin fax sau printr-un email.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru pierderile de informaţii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale serverului ce găzduieşte acest site, sau acţiunilor unor terţe persoane.

 

Informare Privind Protecţia şi Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Pentru ca experienţa dumneavoastră să fie completă, şi pentru a face posibilă expedierea şi livrarea comenzilor plasate, trebuie să fiţi de acord ca noi să putem colecta şi sa prelucrăm datele înscrise conform cerinţelor Legii Nr. 677 / 2001 şi ale Legii Nr. 506 / 2004.

Conform cerinţelor Legii Nr. 677 / 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii Nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, conforrm Regulamentului General privind Protecţia Datelor Nr. 679 / 2016 (GDPR) şi ale legislaţiei subsecvente, avem obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a trimite corespondenţă, de a onora comenzile şi de a realiza statistici proprii.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare onorării comenzilor. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea plasării pe acest site a comenzii dumneavoastră şi a prelucrării ei.

Conform Legii Nr. 677 / 2001 şi a Regulamentului General privind Protecţia Datelor Nr. 679 / 2016 (GDPR) şi ale legislaţiei subsecvente, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Roval Print SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în altă ţară.

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai rapid posibil.

Observaţie: orice persoană are dreptul de ase opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege. Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu, orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.